SOCIALSTYRELSEN

Kundcase: Socialstyrelsen – BBIC

BBIC – metod för säkrare handläggning av barnutredningar

BBIC – ett sätt att stärka barns och ungas ställning.

Barn och unga som får del av socialtjänstens insatser ska ha samma chanser i livet som andra barn i samhället. Det är visionen för BBIC – Barns behov i centrum. BBIC försöker förverkliga barnkonventionen och möter den skärpta svenska lagstiftningen kring barns bästa. Målsättningen är att det ska bli tydligare för socialtjänsten vad barn behöver. Det ska också bli tydligare för barn och föräldrar vad socialtjänsten gör.

BBIC används vid utredningar och uppföljningar av barn och unga upp till 20 år med behov av skydd och stöd. Barnets behov ställs i centrum. Målet är att utveckla ett bra samarbete mellan barnet, dess familj och olika professionella grupper. BBIC gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser på ett strukturerat och enhetligt sätt.

Licensiering
För att få arbeta enligt BBIC krävs licens. Licensen regleras genom ett avtal med Socialstyrelsen. För ordinarie licens krävs att en kommun uppfyller samtliga krav i BBIC metoden.

IbisSoft har baserat på BBIC metoden utvecklat ett modernt IT stöd (iPB/BBIC) som kan användas fristående och oavsett vilka andra IT-stöd Socialtjänsten använder för övrigt. Vi integrerar med övriga system på ett sömlöst sätt och självklart ser vi till att uppfylla vi Socialstyrelsens krav när det gäller licens för BBIC.